โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนรักไทย สพป.นราธิวาส เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 113,500 บาท 
-
 2. ปลูกผักทั่วไป 7,700 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้รับประทานผลผลิตจากโครงการที่ปราศจากสารเคมีและนักเรียนมีความรู้จากการร่วมกิจกรรมจากโครงการ นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         สถานที่ในการส่งเสริมผลผลิตไม่สะดวกในช่วงหน้าฝน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรมีงบจัดสรรในการสร้างโรงเรือนที่มาตรฐานกว่านี้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางเสาวลี แซ่อั้ง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผักปลอดสารพิษเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนช่วยกันเก็บผักเพื่อไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
นักเรียนได้รับประทานเห็ดเป็นอาหารกลางวันและที่เหลือจากการบริโภคสามารถจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน
ไก่ไข่สำหรับเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและสามารถจำหน่ายไข่ให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน