โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 137,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันจากเขตพื้นที่
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ผลที่เกิดกับโรงเรียน 1. นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ดีขึ้น 2. โรงเรียนมีผลผลิตเพื่อใช้ในการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตลอดปี อย่างมีคุณภาพ ผลที่เกิดกับชุมชน 1. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับนักเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ไม่มี
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาช่วงปลายปีทำให้การดำเนินงานล่าช้า ควรจัดสรรให้ก่อนเปิดภาคเรียน 2. ขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมที่ขอตามบริบทของโรงเรียน เช่น การทำนาปี


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางเพชรดารินทร์ พรธนศิษฐ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
ตรวจและให้อาหารไก่ไข่ทุกวันในตอนเช้า
ตรวจนับและจดบันทึกจำนวนเก็บผลผลิตที่ได้ในทุกวัน
นำผลผลิตที่ได้นำส่งโรงอาหาร เพื่อทำอาหารกลางวันของโรงเรียน