โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000 บาท 
-
 2. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
 3. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000 บาท 
-
 4. เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผอ.โรงเรียน,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,ศึกษานิเทศก์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักและเลี้ยงปลาดุก นำไปเข้าสู่ในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ นักเรียนมีความพึงพอใจ สนุกสนานกับการเรียนและกิจกรรมที่ครูสอน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ระดับปฐมวัย
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         พื้นที่ทำการเกษตรกรรมของโรงเรียนมีน้อย ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการนำไปสู่โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนมาก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         อยากให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การเพาะเห็ดนางฟ้า ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน นำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
การปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักกระหล่ำ ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน นำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน นำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
นำผลผลิตที่ได้จากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน นำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอาหารกลางวันนักเรียน