โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป.เชียงราย เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ไก่พื้นเมือง 22,500 บาท 
-
 2. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 25,800 บาท 
-
 3. เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000 บาท 
-
 4. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก เนื่องจากได้รับผลผลิตก็จัดทำอาหารกลางวันทานทั้งโรงเรียน
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. นักเรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงๆ 2. นักเรียนสามารถนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. ผู้รับผิดชอบคนเดียว แต่ทำหลายงาน จนทำให้ผลสำเร็จที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ภาพความสำเร็จก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
8.3 ข้อเสนอแนะ
         อยากให้ทาง สพป. ชร. 3 ส่งเสริมให้โรงเรียนทำจนประสบความสำเร็จ โดยหาสนับสนุนงบประมาณ วิทยากร ร่วมกันแก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายสุเทพ อินถา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมการปลูกผักกางมุ้ง
กิจกรรมการเลี้ยงกบ
กิจกรรมการเลี้ยงไก่