โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 12,600 บาท 
-
 3. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,300 บาท 
-
 4. ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ไม่ได้ทำโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนต่อเนื่อง
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้นิเทศเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. โรงเรียนได้รับการพัฒนา เรื่องงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการโครงการ ได้พัฒนาด้านแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นต้นว่า มีโรงเรียนที่ดี มั่นคงถาวร มีห้องเพาะเห็ด กับบ่อเลี้ยงปลาซีเมนต์ ห้องเก็บปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ เนื่องจากในบางกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม เช่น จากการผักการมุ้งเป็นการสร้างโรงเรียนถาวร การทำบ่อซีเมนต์ได้เพิ่มจาก 1 บ่อ เป็น 2 บ่อ (บ่อเพื่อสำรองน้ำ) 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินกิจกรรม และดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1. ควรมีการนิเทศติดตามที่เป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนางานและกิจกรรมที่ดีต่อไป 2. โรงเรียนควรได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนด้านวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสัมฤทธิผลที่ดีของโครงการต่อไป


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวม่านฟ้า หลอมประโคน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ภาพโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ผักกางมุ้ง
ภาพโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ผักกางมุ้ง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้แก่นักเรียน และคณะครู
ภาพโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน การเพาะปลูกเห็ด(ก้อน)
ภาพโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน การเพาะปลูกเห็ด(ก้อน)