โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป.นครราชสีมา เขต 7

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 254,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงตามัน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจักการศึกษา จาก สพป.
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         จากการดำเนินงานตามโครงการ นักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุม และวิชาเลือกเสรี ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนมีผลผลิตไก่ไข่เพียงพอสำหรับโครงการอาหารกลางวัน ช่วยลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในช่วงฤดูร้อน อากาศร้อนและเเห้งแล้ง ทำให้ไก่ออกไข่ได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับบางช่วงเวลา น้ำประปาไม่ไหล ไก่ขาดน้ำ เป็นเหตุให้ไก่ตาย ผลผลิตไก่ไข่จึงมีปริมาณลดลง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         จัดหาถังเก็บนำ้บนดินเพิ่มเติม เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในฤดูแล้ง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายอรรถพร เดือนไธสง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ 200 ตัว
การดูแลเลี้ยงดูไก่ไข่
เก็บผลผลิต
นำผลผลิตมาทำเป็นอาหาร และใช้ในการจักการเรียนการสอน