โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านสวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ทำนา 12,000 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000 บาท 
-
 3. เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 29,700 บาท 
-
 4. เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ผลจากการดำเนินงานตามโครงการทั้ง 4 กิจกรรม 1.การทำนา ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ ถางหญ้า ไถ่คราด และว่าน มีการกำกับดูแลใช้ปุ๋ยเคมี และได้ผลผลิตในระดับดี ประสบความสำเร็จร้อยละ 70 2.การเพาะเห็ด ได้ดำเนินการสร้างโรงเรือนสำหรับการเพาะเห็ด จัดซื้อเห็ดก้อน มาไว้โรงเพาะเห็ด ผลจากดำเนินการให้ผลผลิตเป็นระยะเวลา
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.การทำนาข้าวประสบภัยแล้ง ไม่มีน้ำเพียงพอ 2.อาหารสำหรับเลี้ยงหมูมีราคาแพง ราคาหมูถูกลง 3.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการดำเนินงาน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางอรทัย ดวงธนู)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา