โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100 บาท 
- -
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา , ศึกษานิเทศน์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การเพาะเห็ดและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ มีการจำหน่ายเห็ดนางฟ้าภูฐานอย่างต่อเนื่อง นำเห็ดนางฟ้ามาจำหน่ายให้กับทางโครงการอาหารกลางวัน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การเพาะเห็นนางฟ้าภูฐานมีปัญหาเรื่องอากาศที่ร้อนจนทำให้เห็ดไม่ออก ก้อนเห็ดขึ้นรา การเลี้ยงปลาดุกประสบปัญหาปลาดุกไม่โตเนื่องจากขาดประสบการณ์และความรู้
8.3 ข้อเสนอแนะ
         พื้นที่ในการดำเนินการน้อย ไม่เหมาะสม อยากให้ส่งผู้เชี่ยวชาญในการทำการเกษตรเฉพาะทางมาให้ความรู้และคอยติดตามผลในระหว่างการดำเนินการ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสนม นาคสุข)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเก็บผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหารและจำหน่าย
การจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการเพาะเห็ดให้แก่โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมร่วมกันให้อาหารปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
ปลาที่ได้ขนาดพร้อมนำมาประกอบอาหารและจำหน่าย