โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านสะแล่ง สพป.พะเยา เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เมล็ดผักสวนครัว 5,000 บาท 
-
 2. เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีทักษะชีวิตในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นอมนำหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงค์ชีวิต และนำผลลิตที่ได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวและการเพาะเห็ดมาเป็นอาหารกลางวัน.
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         สภาพดินฟ้าอากาศ ที่ไม่เอื้ออำนวย ดินที่โรงเรียนมีสภาพค่อนข้างแข็ง ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ฝนที่ตกหนักทำให้ก้อนเห็ดมีความ ชื้นมากไปจึงทำให้บางก้อนเสีย ผลผลิตจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         - ซื้อดินมากลบใหม่ เพื่อให้เหมาะกับการเพาะปลูก ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น - ปรับโรงเรือนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหมาะกับการเพาะเห็ด


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางนิรมล เชียงแรง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรม เพาะเห็ด(ก้อน)
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว