โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านโคกกระจง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 0 พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000 บาท 
- -
 2. ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000 บาท 
- -
 3. พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 4,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ นักวิชาการศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1.การเลี้ยงเห็ด ได้ผลผลิตดีในฤดูฝน ในฤดูหนาวมีปัญหาควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ก่อให้เกิดดอกผลผลิตไม่ดีพอ 2.กิจกรรมการเลี้ยงไก่ มีผลผลิตที่น่าพอใจ แต่ไม่เพียงพอจำหน่ายเพราะไข่ไก่ที่เลี้ยงปลอดสารพิษคุณภาพดีไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของผู้บริโภค
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.การปลูกผัก มีปัญหาสภาพอากาศ โรคและแมลงจึงส่งผลให้มีผลผลิตที่คุณภาพต้ำ 2. ไข่ไก่ไม่เพียงพอจำหน่าย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1.ควรเพิ่มปริมาณจำนวนไก่ให้มีมากตามความต้องการ 2.การปลูกเห็ดให้คุ้มทุนและมีกำไรกรณีไม่มีโรงเรือนชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ ควรเลือกปลูกเฉพาะภาคเรียนที่1 3.การปลูกผักควรมีโรงเรือนที่สามารถป้องกันทั้งโรคพืช และแมลงที่เป็นศัตรูพืช


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวทองคำ สีอาจ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา