โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป.พะเยา เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงสุกรขุน 8,000 บาท 
- -
 2. เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 5,000 บาท 
- -
 3. ไก่พื้นเมือง 6,950 บาท 
- -
 4. พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 8,050 บาท 
- -
 5. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,500 บาท 
- -
 6. เลี้ยงปลา 4,500 บาท 
- -
 7. เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000 บาท 
- -
 8. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ทางโรงเรียนได้ดำเนินการให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลานิล และการเลี้ยงกบ เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน และส่วนที่นักเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ได้นำไปจำหน่ายเพื่อส่งเสริมร
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ครูที่รับผิดชอบยังขาดทักษะและความรู้ในการดูแลรักษาสัตว์ จึงทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายของโครงการ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         บุคลากรควรได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง ตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางอรวิภา ใสคำฟู)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงกบ
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์