โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหิงห้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2562
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 18,700 บาท 
- -
 2. ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000 บาท 
- -
 3. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,400 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก ไม่มีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน,ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา,เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณจา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีวัตถุดิบที่ได้รับจากโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อใช้ในการบริโภค ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามลำดับ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ปัญหาภัยแล้งในบางปี ทำให้ขาดน้ำที่ใช้ในการเกษตร และเลี้ยงปลา
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อการเริ่มใจัดทำโครงการของโรงเรียน เพื่อที่โรงเรียนจะได้เริ่มโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทันต่อการบริโภคของนักเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายวัชระ คูณขุนทด)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

รับการตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงปลา
รับการตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงกบ
รับการตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงไก่
รับการตรวจเยี่ยมโครงการเพาะเลี้ยงเห็ด