โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) สพป.เชียงใหม่ เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,300 บาท 
-
 3. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,800 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก หน่วยงานและบุคคลรับทราบว่าโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพียงพอแล้ว
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.)
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1.นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.คณะครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การงานอาชีพกับวิชาอื่นๆอย่างหลากหลาย 3.นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4.นักเรียนได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์โรงเรียนจากการขายผลผลิตจากการเกษตร 5.โครงการอาหารกลางวันมีว
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.แหล่งน้ำในการทำการเกษตรของโรงเรียนมีน้อย 2.พื้นที่ในการทำการเกษตรในโรงเรียนมีจำกัด 3.ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์พืชจากหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         1.โรงเรียนอยากได้รับการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง 2.ขอรับการช่วยเหลือและดูแลด้านการเกษตรจากหน่วยงาน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางประไพศรี พุฒธิมา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน
นักเรียนเก็บผักเพื่อนำไปขายให้สหกรณ์ดรงเรียน และครูโครงการอาหารกลางวันมาซื้อเพื่อไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน
โครงการเพาะเห็ดในโรงเรือนเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการเลี้ยงกบเพื่ออาหารกลางวัน