โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,600 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การดำเนินงานการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ได้ดำเนินการสร้างบ่อซีเมนต์พร้อมโครงหลังคาและซื้อพันธ์ุกบจำนวน 250 ตัวและอาหารกบซึ่งระหว่างการเลี้ยงมีกบตายบางส่วนและบางส่วนมีการเจริญเติบโตช้า และต่อมาทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนพันธุ์กบเพิ่มจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อกบโตเต็มว
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. ประสบการณ์ในเลี้ยงกบมีน้อยทำให้กบตายและประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกบเท่าที่ควร 2. งบประมาณที่ได้รับไม่พอเพียงทำให้จัดหาซื้อพันธ์กบปริมาณน้อย เป็นผลให้ไม่พอเพียงกับการป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้นหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทอื่นที่สามารถป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันได้เพียงพอ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายสมพงษ์ เลาลี)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนช่วยกันทำบ่อซีเมนต์เลี้ยงกบ
บ่อซีเมนต์เลี้ยงกบพร้อมหลังคา จำนวน 10 บ่อ พร้อมใช้งาน
พันธ์ุกบที่นำมาเลี้ยง
กบเจริญเติบโตเต็มวัยนำเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน