โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 100,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จนท.เขตพื้นที่การศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนมีไข่ไก่ ผักสด สะอาด ปลอดภัย เพื่อนำมาปรุงอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารแต่แต่ผลผลิตดังกล่าวเพียงพอบ้างในบางฤดูกาลและส่วนใหญ่ยังต้องซื้อมาจากตลาด ทั้งนี้อยู่กับสภาพอากาศ การดูแลเอาใจใส่ และปัจจัยอื่น ๆ ด้วย
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         - ปัจจัยในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงทำให้บางกิจกรรมไม่มีผลกำไร - ผลผลิตน้อยเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียนที่มีจำนวนมาก - เวลาการดูแลเอาใจใส่ เพราะเด็กนักเรียนต้องเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้บางครั้งละเลยหน้าที่ของตนเอง - วันหยุดครูครูที่รับผิดช
8.3 ข้อเสนอแนะ
         - ควรมีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณให้มากขึ้น - โรงเรียนต้องวางแผนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาขมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อจะนำมาสู่การปฏิบัติจริง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวกัลยา นาปรัง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนกำลังเก็บไข่จากการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในแปลงปูนซีเมนต์
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในแปลงปูนซีเมนต์