โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านแม่คะตวน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 88,000 บาท 
- -
 2. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000 บาท 
- -
 3. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000 บาท 
- -
 4. เลี้ยงไก่ไข่ 43,760 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ไก่ตาย เนื่องจากเป็นโรคและผักเจริญเติบโตช้า เนื่องจากช่วงฤดูฝน ฝนตกหนัก แมลงศัตรูพืชเยอะ ทำให้ผลผลิตได้น้อยและไม่เพียงพอ ส่วนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ปลาโตช้า น้ำหนักน้อย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         เชิญ วิทยากรที่มีความชำนาญในการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอบรมและให้ความรู้ที่ถูกต้อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางศลิษา ชัยบุตร)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

รับมอบไก่ ชุดที่ 2
ให้อาหารและเก็บผลผลิต
ผักปลอดสารพิษ แตงกวา
ผลผลิตการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์