โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 สพป.ตาก เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 25,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ สพป.ตาก เขต 1
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันและนักเรียนทุกคนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ช่วงฤดูฝนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เนื่องจากมีศัตรูพืช และปริมาณน้ำฝนทำให้สารอาหารเจือจาง ไม่สามารถเพาะปลูกได้ พื้นที่การเพาะปลูกในโรงเรือนมีขนาดเล็ก เก็บผลผลิตได้น้อย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         งบประมาณขยายโรงเรือน และทุนในการผลิตชุดใหม่


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวจิรดา บุญเกิด)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปรับปรุงโรงเรือน
ผลผลิต ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า อายุการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากัน ทดลองปลูกทั้ง 3 ชนิด ชนิดละประมาณ 200 ต้น
ส่งโรงอาหารแต่ไม่เพียงพอ เพราะพื้นที่การเพาะปลูกมีขนาดเล็ก ตัดได้ 1 ครั้งต่อแปลง ใช้เวลาเจริญเติบโต โดยประมาณ 21-45 วัน ตามสภาพดินฟ้าอากาศ