โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักทั่วไป 3,000 บาท 
- -
 2. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000 บาท 
- -
 3. เลี้ยงสุกรขุน 20,000 บาท 
- -
 4. ไก่พื้นเมือง 15,000 บาท 
- -
 5. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) จำหน่ายสุกรนำเงินมาเข้าบัญชีกองทุน
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก เนื่องจากได้รับงบประมาณจาก อบต.มาดำเนินการครบตามจำนวนนักเรียน
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ คณะกรรมการจาก สพฐ.และคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษา ฯ และผู้บริหารโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         จากการดำเนินงานโดยการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนนั้น ได้รับความสำเร็จและผลผลิตเกือบทุกกิจกรรม ซึ่งสามารถนำผลผลิตมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้อีกส่วนหนึ่ง และที่สำคัญนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม เพราะทุก ๆ กิจกรรมนักเรียนจะมีส่วนร่วมใน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         สำหรับปัญหาอุปสรรคมีอยู่บ้างเล็กน้อย เช่น การปลูกพืชผักบางฤดูกาลประสบปัญาเรื่องฝนตกเยอะเกินไป หรือการเลี้ยงสัตว์เรื่องการดูแลในช่วงวันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) บางครั้งมีสุนัขมารบกวน เป็นต้น
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปีการศึกษา (โรงเรียนจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายรัตตะพันธ์ แท่นนาค)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ ( การเลี้ยงสุกรสายพันธ์ลูกผสม )
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ ( การเลี้ยงเป็ดไข่ )
กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร