โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านสันปอธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 0 พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000 บาท 
- -
 2. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000 บาท 
- -
 3. ปลาดุกในบ่อดิน 21,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก ไม่ทราบ
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ผลผลิตที่ได้จากโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน สามารถนำไปผลิตเป็นอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านสันปอธงได้จริงๆและมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถทำโครงการนี้เข้าสู่ปีที่สอง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ผลผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากตอนที่ได้รับงบประมาณทางโรงเรียนมีนักเรียนแค่ 83 คน แต่ในปัจจุบัน โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขั้นเป็น 125 คน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         อยากจะของบประมาณในการจักการโครงการเพิ่มขึ้น


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวอุทัยวรรณ ปันคำ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

เห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านสันปอธง
โรงเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนบ้านสันปอธง
บ่อเลี้ยงกบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านสันปอธง
บ่อเลี้ยงปลาดุกโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านสันปอธง