โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านเตง สพป.พัทลุง เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000 บาท 
-
 2. ปลูกผักทั่วไป 15,000 บาท 
-
 3. ทำนา 15,000 บาท 
-
 4. ปลาดุกในบ่อดิน 13,500 บาท 
-
 5. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก การดำเนินกิจกรรมบางอย่างดำเนินการได้ไม่นาน เนื่องด้วยปัญหาของสภาพอากาศ สภาพที่ดิน ประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้การคำนวณรายรับรายจ่ายไม่สามารถคำนวณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารจากวัตถุดิบที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ โดยการปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเอง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในช่วงฤดูฝนผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้วัตถุดิบที่จะนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันมีไม่เพียงพอ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ไม่มี


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางศรีดารา ขาวสังข์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

แปลงนาข้าวจำนวน 5 ไร่ ได้นำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานข้าวที่ทุกคนช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลจนถึงการเก็บเกี่ยว
นักเรียนเก็บเห็ดนางฟ้าเพื่อไปประกอบอาหารกลางวัน และบางส่วนก็นำไปขายให้กับชาวบ้านในชุมชนหรือผู้ปกครอง
ครูและนักเรียนช่วยกันปล่อยปลาดุกในบ่อดิน
นักเรียนช่วยกันเก็บข้าวโพดเพื่อไปประกอบอาหารกลางวัน และบางส่วนก็นำไปขายให้ชาวบ้านในชุมชนและผู้ปกครอง