โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 4

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 88,000 บาท 
-
 2. ทำนา 3,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         การเลี้ยงไก่ไข่และการทำแปลงนาสาธิต เป็นการฝึกให้นักเรียนได้รับผิดชอบในการดูแลไก่และแปลงนาสาธิตในแต่ละวัน ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ได้เรียนรู้อาชีพจากการปฏิบัติจริง เกิดเป็นทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆกับผู้เรียน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การทำนาในปีช่วงแรก น้ำมีน้อย ข้าวแห้งตายไปบางส่วน การเลี้ยงไก่ไข่ ได้ผลผลิตดีมาก แต่ขนาดของไข่ยังมีเล็กบ้างใหญ่บ้างอยู่ และต้องเก็บไข่ไก่วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า และตอนเย็น เพราะไก่จะกกไข่และไม่ยอมออกไข่ต่อในวันถัดไป
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเช่นนี้ต่อไป ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายอดิศัย ศรีเมืองบุญ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ท่านรองฯไพรสณ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาขอนแก่น เขต 4 ให้เกียรติมาร่วมในกิจกรรมการดำนาในแปลงนาสาธิต ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน
ผู้ปกครอง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียนร่วมกัน
ภาพเล้าไก่ไข่ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
นักการภารโรงและนักเรียนจะเป็นผู้รับหน้าที่ดูและให้น้ำและอาหาร และเก็บไข่ไก่ในทุกวัน แล้วนำส่งครูอาหารกลางวันจัดทำบัญชีเพื่อบริหารจัดการต่อไป