โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 214,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงจิ้งหรีด 1,300 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก การดำเนินงานผลิตไม่ต่อเนื่อง/เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและไข่ไก่ 1 รุ่น
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         -การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ได้ผลผลิต เนื่องจากถูกจิ้งจกกัดทำลาย /การเลี้ยงไข่ไก่ เล้าไก่ถูกสุนัขกัดขาด และเข้าไปกัดกินไก่ตาย /เกิดมลภาวะทางอากาศจากมูลไก่ที่เลี้ยงในกรงตับและพื้นเปียก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         -ดำเนินการล้อมบริเวณพื้นที่ป้องกันสุนัขเข้ามากัดไก่ /เพาะปลูกพืชผักสวนครัวแทนการเลี้ยงจิ้งหรีด /เลี้ยงไก่ไข่รุ่นต่อไปด้วยระบบปล่อยในเล้าแทนกรงตับ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางลลิตภัทร พะยอม)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปรับพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงพันธุ์จิ้งหรีด และเตรียมภาชนะสำหรับวางไข่
ให้อาหารสำหรับจิ้งหรีด
ดูแล ทำความสะอาดบ่อเพาะเลี้ยงพันธ์ุจิ้งหรีด เพื่อป้องกันมดและจิ้งจก
เก็บผลผลิต และนำมาประกอบอาหาร