โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป.เชียงราย เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000 บาท 
- -
 2. ลูกไก่เนื้อ 17,500 บาท 
- -
 3. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก ไม่มีหน่วยงาน/บุคคล เข้ามาสนับสนุนโครงอาหารกลางวัน
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. มีแปลงพืชผักสวนครัว 2. มีโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ 3. มีมะนาวในบ่อซีเมนต์
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. การปลูกพืชผักสวนครัว เนื่องจาก โรงเรียนไม่มีแหล่งน้ำ และมีแมลงศัตรูพืช 2. การเลี้ยงไก่เนื้อ เนื่องจาก เกิดโรคไก่ และมีไก่ขนาดต่างกัน ทำให้เกิดการจิกกัน 3. การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เนื่องจาก ฤดูกาลที่ผ่านมาแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตที่ออกมาร่วง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรมีดำเนินการโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาววรกัญญา จันแก้ว)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนช่วยกันดูแลแปลงผักของตนเอง
ผลผลิตที่จากการปลูกผัก
นักเรียนดูแลผลผลิตมะนาวในบ่อซีเมนต์
นักเรียนให้อาหารไก่