โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000 บาท 
- -
 2. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000 บาท 
- -
 3. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. นักเรียนได้ลงมือเพาะเห็ด ปลูกผัก และเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ในอนาคต 2. โรงเรียนได้นำผลผลิตที่ได้มาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่สามารถทำงานหนักได้เต็มที่ 2. ปลาดุกที่นำมาเลีี้ยง โตช้า และน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงมีปริมาณคลอรีนมากเกินค่าที่ปลาดุกจะเจริญเติบโตได้ จึงทำให้ปลาดุกไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนต่อไป


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวพรวลัย แก้วใจชื่น)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนนำผลผลิต (โครงการเพาะเห็ด) มาประกอบอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือนำมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันต่อไป
นักเรียนชื่นชมผลผลิตจากโครงการปลูกพพืชผักสวนครัว โดยนำผลผลิตที่ได้ เช่น มะเขือยาว พริกชี้ฟ้า ผักบุ้ง ผักกาด มาประกอบอาหารกลางวัน
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันซึ่งนำผลผลิตจากโครงการฯ มาประกอบอาหาร