โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ไก่พันธุ์เนื้อ 20,000 บาท 
-
 2. เลี้ยงเป็ดเทศ 24,000 บาท 
-
 3. เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 20,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนและจากหน่วยงานต้นสังกัด
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ได้รับความร่วมมือจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและเครื่อข่ายเป็นอย่างดี และนักเรียนได้เรียนรู้จาการปฏิบัติจริงจนเกิดผลผลิตเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน และนักเรียนได้รับประทานและมีรายได้ระหว่างเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ผลิตของนักเรียนบางอย่างไม่เกิดผลเท่าที่ควรเนื่องจากภัยแล้งขาดน้ำการดูแลไม่ทั่วถึง การปฏิบัติงานบางคร้ั้งขาดความต่อเนื่อง ผลผลิตบางฤดูจำหน่ายไม่ได้เน่าเสีย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ครูและบุคลากรควรให้ความสำคัญกับผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันก่อนและควรสนับสนุนผลิตของนักเรียนในโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางรัตนา พรรณโรจน์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ภาพนักเรียนนำไก่เนื้ออายุ 2 วัน เข้าเลี้ยง
นักเรียนให้อาหารไก่อายุ 4 สัปดาห์
เป็ดลูกผสมพัพธ์กบินทร์บุรี่