โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านลำดวน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกกล้วยน้ำว้า 15,000 บาท 
-
 2. มะพร้าวน้ำหอม 12,000 บาท 
-
 3. ปลูกมะละกอ 2,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนโรงเรียนบ้านลำดวนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอนักเรียนได้เรียนรู้อาชีพ มีทักษะการทำงาน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการพึ่งพาตนเอง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้พืชที่ปลูกออกผลผลิตน้อย
8.3 ข้อเสนอแนะ
         อยากให้ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาเเนะนำเทคนิคการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงตลอดทั้งปี


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางอุมาพร บุญรอด)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนเตรียมดินที่ใช้ในการเพาะปลูก
คัดเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์เพื่อที่จะทำการปลูก
บรรยากาศเเปลงเกษตรผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษบางส่วนที่นักเรียนเเละคณะ ครูร่วมกันปลูก
นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชปลอดสารพิษเเละเป็นการฝึกอาชีพเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้อีกทางหนึ่ง