โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป.อำนาจเจริญ

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000 บาท 
- -
 2. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก เพราะไม่มีผู้บริจาค
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         1. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 2. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         การเพาะเห็ดสภาพอากาศไม่เหมาะสมเห็ดไม่เจริญเติบโต การปลูกผักเจอปัญหาแมลงกัดกินผัก ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก
8.3 ข้อเสนอแนะ
         หมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด และการปลูกผัก จัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เปลี่ยนกิจกรรมปลูกผักกางมุ้งเป็นเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางทองดี กันไชยชาติ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรีียนเยี่ยมชมเห็ดในเรือนเพาะเห็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูชมและเก็บเห็ดในเรือนเพาะเห็ด
โรงเรียนเปลี่ยนกิจกรรมปลูกผักกางมุ้งเป็นเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ และเพาะเห็ด
บ่อเลี้ยงกบและบ่อเลี้ยงปลาดุก