โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป.อำนาจเจริญ

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ทำนา 18,000 บาท 
- -
 2. เลี้ยงไก่ไข่ 55,000 บาท 
- -
 3. ปลาดุก 15,000 บาท 
- -
 4. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนบริจาคเป็นวัตถุดิบ เพื่อประกอบอาหารเป็นครั้งคราว ประมาณปีละ1-2 ครั้งแล้วแต่โอกาส
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่และคณะกรรมการจากกลุ่มเครือข่าย
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งผลให้ครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประมาณการ+การบันทึกปฏิบัติงานตลอดจนการนำความรู้ที่ได้ไป ต่อยอดเพิ่มเติมได้ที่บ้าน โรงเรียนมีผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         กิจกรรมทำนาข้าว ต้องพึ่งน้ำฝน ปีไหนฝนแล้งผลผลิตก็น้อยลง กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ต้นทุนในการเลี้ยงค่อนข้างสูง หากเกิดโรคระบาดขึ้น จะทำให้เกิดความเสียหาย กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก ปัญหาที่พบปลาที่นำมาเลี้ยงอาจจะตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ผลผลิตน้อยลง
8.3 ข้อเสนอแนะ
         สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนดำเนินการเพิ่มขึ้น


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางกชพรรณ พูลเพิ่ม)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก