โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านปุดเนียม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักปลอดสารพิษ 21,600 บาท 
-
 2. เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,800 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) โรงเรียนบ้านปุดเนียมไม่ได้ดำเนินการ และได้จัดส่งงบประมาณคืนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         ในปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน 42,400 บาท จำนวน 2 กิจกรรม 1.โครงการเพาะเห็ด จำนวนเงิน 20,800 บาท 2.โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 21,600 บาท
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ในการสร้างโรงเพาะเห็ด และทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         โรงเรียนได้นำเงินส่งคืน กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาโดยการส่งคืนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 0591115093 จำนวนเงิน 42,400 บาท(สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางนันธินาพร สุดา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ในการสร้างโรงเพาะเห็ด และทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ในการสร้างโรงเพาะเห็ด และทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ในการสร้างโรงเพาะเห็ด และทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ
โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีพื้นที่ในการสร้างโรงเพาะเห็ด และทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ