โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป.เชียงราย เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 87,500 บาท 
-
 2. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางมน
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางมน ได้รับประทานอาหารกลางวันคนทุกคน และได้นำผลผลิตที่เกิดจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         - บางฤดูกาลมีผลผลิตที่น้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตลดน้อยลงและไม่เพียงพอต่อการนำมาประกอบอาหารสำหรับโครงการอาหารกลางวัน - อาหารสัตว์มีราคาในท้องตลาดเพิ่มขึ้น มีราคาที่สูงขึ้น ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         เพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมผลผลิตในเพียงพอ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางณัฐติยา จันทร์ทอง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

การทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว และพืชหมุนเวียนเพื่อนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้นักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน
การทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว และพืชหมุนเวียนเพื่อนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้นักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน
การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในโรงเรือน เพื่อนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้นักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน
การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ในโรงเรือน เพื่อนำผลผลิตไปประกอบอาหารให้นักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน