โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เลี้ยงไก่ไข่ 158,500 บาท 
- -
 2. ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600 บาท 
- -
 3. เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 14,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นำผลผลิตจากโครงการมาจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันโดยผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ขาดความต่อเนื่องในบางฤดูกาล เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำ ทำให้ได้ผลผลิตขาดความต่อเนื่องในการบริโภคของนักเรียน
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ควรจะมีงบประมาณเพิ่มเติมในเรื่องการจัดหาระบบน้ำ เช่น ระบบน้ำบาดาล


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(สุทธิมา น้อยจันทร์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากการปลูกเห็ดนางฟ้า สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากการเลี้ยงปลาดุก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากการปลูกผักสวนครัว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากการเลี้ยงไก่ไข่ และนำผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์สู่โครงการอาหารกลางวัน