โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรี เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้บริหาร
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         แล้วผมชอบการใช้ภาษาของ ดร. มากครับ เลือกใช้ศัพท์ภาษาไทย มากกว่าการเลือกใช้ทับศัพท์ หรือภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติมาก หาคนใช้ภาษาแบบนี้ได้น้อยนะครับผมว่า
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         อุกกาบาตชนโลกไม่น่ากลัวแต่น่าตื่นเต้น????ที่น่ากลัวและมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นคือเขากำลังจะโยนบื้มใส่กันมากกว่าตอนนี้กำลังกัดกันยุอาาวูดที่กำลังแข่งกันสร้างมันน่ากลัวกว่าอุกกาบาตเยอะเพราะมันมีความน่าจะเป็นไปได้ที่จะทำลายโลกให้แหลกเป็นจุนมากกว่าอุกกาบาตเป็นพันเท่าเสียอีก...เผลอๆเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นอุ
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ชอบการดำเนินรายการของคุณสุทธิชัยหยุ่นมากครับเพราะว่าครบทุกด้านทั้งการเมืองทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านข่าวสารที่อยู่ในกระแสสุดยอดครับขอให้คุณสุทธิชัยทำรายการทาง youtube ต่อไปเรื่อยๆนะครับ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายพรณรงค์ ทรัพย์คง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

The requested URL /surveyproduct/lylic2.php?id_pro=12
กิจกรรมเลี้ยงตุ๊กแกพันธุ์สวยงาม
Host Rod Lucas with more Best Smooth Jazz from London England
shares count of Coupon, Prize drawing page and Polls & Surveys