โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000 บาท 
-
 2. ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) จำหน่ายผลผลิต/เพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ศึกษานิเทศ / ประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารปลอดสารพิษ และนักเรียนได้ฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยการนำความรู้ไปทำเป็นอาชีพเสริมหารายได้ระหว่างเรียน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน "ปาบึก" และภัยพิบัติน้ำท่วมตามฤดูกาล ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ต้องการงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และงบเพิ่มเติมในการทำโครงการอื่นๆ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวพิมพ์ชนก พิมพันธ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปลูกมะนาวในปล้องบ่อซิเมนต์ ซึ่งสามารถบังคับการให้น้ำและปุ๋ยได้ทำให้ผลผลิตสามารถออกนอกฤดูกาลได้ นำผลผลิตเข้าสู่โรงอาหารโครงการอาหารกลางวัน
เพาะเห็ดนางฟ้าในถังน้ำซิเมนต์ ฝ.33 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้กักเก็บน้ำได้แล้ว จึงแปลสภาพมาเป็นโรงเพาะเห็ดนางฟ้า นำผลผลิตเข้าสู่โรงอาหารโครงการอาหารกลางวัน
ขั้นตอนการเตรียมดิน และการปลูกมะนาว
ผลผลิตของโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในถังน้ำซิเมนต์ ฝ.33