โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ สพป.นครราชสีมา เขต 7

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. พ่อแม่เป็ดเทศ 17,200 บาท 
-
 2. ปลาดุกในบ่อดิน 18,600 บาท 
-
 3. ทำนา 24,000 บาท 
-
 4. ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 17,280 บาท 
-
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทหินนางรำ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         สำเร็จ 2 โครงการ สามารถเลี้ยงปลาดุกบ่อดินได้ สามารถทำนาได้ ไม่มีน้ำในการปลูกผักกางมุ้ง เนื่องจากน้ำที่มีอยู่เค็ม ใช้รถปลูกผักกางมุ้งทำให้ตายได้ และน้ำที่มีอยู่เป็นน้ำประปาของหมู่บ้าน ซึ่งต้องใช้อย่างประหยัดและใช้เฉพาะการชำระล้างภาชนะในโรงครัวและห้องน้ำเท่านั้น เพราะขาดน้ำทั้งตำบลผู้นำต้องไปผันน
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         ไม่มีน้ำเพียงพอในการปลูกผักกางมุ้ง และสุนัขในหมู่บ้านรอบเข้าไปกัด สุนัขสามารถขุดดินมุดดินปในโรงเรือนได้
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ระงับโครงการ รอให้มีน้ำเพียงพอ จึงดำเนินการต่อได้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางชนิตา ไชยรบ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

บ่อเลี้ยงปลา เป็นรูปเก่าเพราะว่าใส่รูปภาพไม่ได้
เล้าเป็ด สุนัขเข้ามากัดเป็ดจึงทำให้เป็ดตายยกเล้า
ผักกางมุ้ง ไม่มีน้ำ จึงทำให้ปลูกผักกางมุ้งไม่สำเร็จ
ผู้ปกครองช่วยกันเกี่ยวข้าว เป็นรูปเก่าเพราะว่าใส่รูปภาพไม่ได้