โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สพป.ตาก เขต 1

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักทั่วไป 4,000 บาท 
- -
 2. เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 18,000 บาท 
- -
 3. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000 บาท 
- -
 4. เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 8,000 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางใต้
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น และได้เรียนรู้จริงในการลงมือปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นอาชีพ
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         สภาพอากาศ สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการทำกิจกรรมได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น การเจริญเติบโต หรือการตายของปลาดุก กบ ผัก ที่มีตัวแปรทำให้ไม่สามารถดำเนินให้เป็นตามจุดประสงค์ได้ครบทุกกิจกรรม
8.3 ข้อเสนอแนะ
         อยากให้สนับสนุนในทุกปีการศึกษาจะได้ต่อยอดและเห็นผลที่ชัดเจน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายแชล วงษ์หลวง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมการปลูกผักโรงเรียนบ้านป่ายางใต้ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต์ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
กิจกรรมการเลี้ยงกบ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)