โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน (โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โรงเรียนวัดกู่คำ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่ได้รับ
 ได้รับ เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. โปรดระบุชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
รายการ งบประมาณที่ได้รับ
ปัจจุบัน
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
 1. ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000 บาท 
- -
 2. ทำนา 6,000 บาท 
- -
 3. ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000 บาท 
- -
 4. ไก่พื้นเมือง 17,500 บาท 
- -
 5. เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600 บาท 
- -
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน
 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) 
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอบางฤดูกาล  เพียงพอตลอดปี
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ไม่มี เนื่องจาก 
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
   ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
มี   โดยรายงาน ผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี  ระบุตำแหน่งผู้นิเทศ เจ้าหน้าที่การเงิน สพป.ชม.เขต4, ศึกษานิเทศ คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเ
 
 ความถี่ในการนิเทศ สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
 
8. สภาพการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
8.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการครบทุกกิจกรรม และได้นำผลผลิตที่ได้จัดจำหน่ายแก่ผู้ประกอบอาหารกลางวันในโครงการอาหารกลางวัน รวมทั้งได้แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
8.2 ปัญหาอุปสรรค
         บางกิจกรรมประสบปัญหาได้ผลผลิตต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เกิดจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติ เช่น ไก่พื้นเมืองตายจากโรคระบาด เห็ดเกิดการติดเชื้อและได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นเกินไป
8.3 ข้อเสนอแนะ
         ผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนต้องศึกษาหาความรู้จากผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวนุดาวรรณ ตาอินทร์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................

 

าพประกอบรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

กิจกรรมการทำนา (เกี่ยวข้าว)
กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก
กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว