รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) โนนทองหลาง
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         1.) นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ครบทุกคน 2.) นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 3.) นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         1. รสชาติไม่อร่อย นักเรียนไม่ค่อยชอบรับประทาน ต้องมีวิธีการบังคับ ส่งเสริมดูแลอย่างใกล้ชิด 2. มีนักเรียนบางส่วนไม่ชอบดื่มนม
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         อเสนอเสนอแนะให้มีอาหารเสริม (นม) แบบผสมฟลูออไรด์บ้างค่ะ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางนงค์คราญ ภูสีนาค)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................