รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เมืองกาฬสินธุ์
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         1.นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม(นม) วันละ 200 ml ทุกคน ทุกวันทำการและช่วงปิดภาคเรียน 2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.ขาดที่จัดเก็บนม ต้องจัดเก็บในห้องเรียนและใช้โต๊ะหรือเก้าอี้วางลังนมให้สูงจากพื้น 2. สายชั้นที่นักเรียนตัวเล็กๆ (ป.1 -2) ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยยกลังนมขึ้นชั้นเรียนซึ่งอยู่ชั้น 2 ทำให้เกิดความยากลำบาก
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         1. เจ้าหน้าที่ที่มาส่งนม ควรช่วยอำนวยความสะดวกยกลังนมให้นักเรียนชั้นที่เล็กๆ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางนวลผจง ภูจอมรัตน์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................