รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.ตาก เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ ได้รับ 130 วัน คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จะได้รับอีก 130 วัน ซึ่งจะได้รับก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         -นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนครบทุกคน ทันเวลาเปิดเรียน และได้ทำการสุ่มตรวจสภาพนมก่อนรับนม และก่อนดื่มนมทุกครั้ง ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการดื่มนม นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อมาถึงโรงเรียนครูจะนำนมโรงเ
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         - ปัญหาในการเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพราะโรงเรียนไม่มีสถานที่หรือห้องเก็บนม จึงเก็บไว้ในห้องพยาบาล ซึ่งห้องพยาบาลจะมีหนู/หอยทากหรือแมลงคอยมารบกวน กัดกินนมโรงเรียนทำให้ได้รับความเสียหายไปบางส่วน ครูจึงแก้ไขปัญหาด้วยการแจกจ่ายให้กับทุกชั้นเรียนเก็บรักษาและแจกจ่ายให้นักเรียนได้ดื่ม
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         - ควรมีแท่นวางนมให้กับทางโรงเรียนเพื่อไว้สำหรับรองพื้นก่อนวางกล่องนม ป้องกันนมชื้นซึ่งเป็นเหตุให้นมรั่วซึมแตกและเสียหาย


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางภรทณา กัณฑวงศ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................