รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป.ตาก เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) คีรีราษฎร์
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนทุกคนด้ดื่มนมครบทุกคนและได้รับพอดีในแต่ล่ะวัน แต่การเสริมนมอย่างเดียวไม่ใช่มาตรวัดความสูงและการเติบโตที่ปรากฎในภาวะทุพโภชนาการ ต้องประกอบกับแาหารและการออกกำลังกาย โครงการอาหารเสริมนมจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต อีกทั้งพัฒนานาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาให้กับผู้เรียนอย่างสม
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจะกินนมไม่หมดและเบื่อที่จะดื่มนม อีกทั้งปัญหาขยะจากถุงนำที่เกิดขึ้น นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่ยอมดื่มนมกันเท่าที่ควรต้องให้ครูบังคับถึงจะดื่มเพราะนมมีรสชาติจืดทำให้เด็กเบื่อง่าย
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         การแก้ปัญหาในระดับชั้นอนุบาลคือใช้แก้วใส่นมและเเบ่งให้ดื่มแต่พอประมาณไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกคน การใช้แก้วดื่มนมช่วยลดปัญหาขยะได้ การแก้ไขปัญหาระดับชั้นประถมศึกษา อยากให้รัฐจัดเสริมนมที่มีรสชาติหรือแต่งกลิ่มอย่างน้อยสัปดาห์ล่ะครั้ง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายศุภชัย ทองกก)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................