รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) แม่กาษา
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         เด็กได้ดื่มนม ทุกวัน แม้เด็กอนุบาลจะไม่ค่อยชอบดื่มนมจืดแต่เมื่อให้ดื่มที่โรงเรียนเด็กๆดื่มหมดกล่องทุกวันเพราะครูใช้วิธีการกระตุ้น บรรยายประโยชน์ของนมที่เรา บอกที่มาที่ไปของนมที่ได้ดื่ม สำหรับนักเรียน ป.1-ป.6 นั้นชอบดื่มนมเพราะอยากสูงและมีร่างกายแข็งแรง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักกีฬา จึงชอบดื่มนม นักเรี
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         นมกล่อง หมดอายุไวเกิน นมมาส่งหลังเปิดเทอมประมาณ 1 อาทิตย์ ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการแจกทบให้ไปดื่มที่บ้านก่อนนอน ชดเชยช่วงอาทิตย์แรกที่ไม่ได้ดื่มนม
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         การส่งนมดีขึ้นกว่าเมื่ิอก่อน ส่งหลังเปิดเทอม1อาทิตย์ เรายังแจกจ่ายนมได้ทันก่อนนมหมดอายุ อยากให้มีหนังสือแจ้งหรือโทรแจ้ง กำหนดวันส่งนม เพราะ เราจะได้จัดเตรียมทำความสะอาดหลังเก็บนม และจัดเตรียมนักเรียนจิตอาสาช่วยกันจัดเรียงนม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางราตรี ชูชื่น)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................