รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป.ตรัง เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) เขาไม้แก้ว
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         - นักเรียนโรงเรียนพัฒนศึกษาทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนครบถ้วนทำให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งเเรง
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         - นักเรียนชอบรับประทานขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ซึ่งนับเป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่โรงเรียนไม่สามารถควบคุมได้
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         - ให้บริการอาหารเสริม (นม) โดยให้ปรับเปลี่ยนรสชาติของนมบ้างสลับกันไป - ครูหาเทคนิค วิธีการ เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการดื่มนม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวสุธิดา ปิ่นสวัสดิ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................