รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ มีนักเรียนย้ายเข้ามาหลังจากได้รับงบประมาณแล้ว
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้ดื่มนมส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ศูนย์ปัญจวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ ภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 พบว่า  นักเรียนที่ค่อนข้างผอมมีภาวะทุพโภชนาการลดลง ร้อยละ 1.81  นักเรียนที่ผอมมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         มีนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนทำให้จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ประสานแจ้งอบต. เพ่ือขอเพ่ิมเติม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางวีระวรรณ ใหม่สุวรรณ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................