รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ตรัง เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนมีการให้บริการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงโดยนำนมส่วนที่เหลือ (กรณีที่นักเรียนไม่ได้มาเรียน) ไปใช้ให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการต่ำ (ผอม และเตี้ย) ดื่มเพิ่มเติมเพื่อ แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในการจัดเก็บอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กรณีที่มีปริมาณน้ำแข็งน้อย อาจทำให้อุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไม่เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้อาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีคุณค่าทางสารอาหารลดน้อยลง
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         1. โรงเรียนควรมีการควบคุมปริมาณน้ำแข็งให้เพียงพอในการจัดเก็บอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยการประสานงานกับผู้ขาย เพื่อรักษาอุณหภูมิของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้มีอุณหภูมิตามที่กำหนด อย่างมีมาตรฐาน 2. ควรมีการวัดอุณหภูมิความเย็นของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ได้มาตรฐาน คือไม่ควรเกิน 8 องศาเซลเซียสแล


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................