รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) โรงเรียนบ้านห้วยนกแลรับจากเทศบาลตำบลแม่ระมาด/ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวานรับจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่ระมาด
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้นพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         การรับนมต้นภาคเรียนจะใช้ยอดของนักเรียนปีการศึกษาเดิม แต่ปีการศึกษาใหม่มียอดนักเรียนเพิ่ม ทำให้เด็กใหม่ไม่ได้ดื่มนม แต่ได้รับการชดเชยหลังจากข้อมูล 10 มิ.ย.
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ต้องการได้รับอาหารเสริมนมเท่าจำนวนนักเรียนในวันเปิดเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวดวงดาว สิงหาทา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................