รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป.ตาก เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลพบพระ
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         -นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ได้ดื่มนมทุกคน ตามที่โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ได้จัดสรรมาให้แก่ทางโรงเรียน
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         -ถังบรรจุนม บางจุดมีขนาดใหญ่เกินไป ใส่เยอะ ทำให้ความเย็นไม่ค่อยถั่วถึง บางครั้งปิดฝาไม่ได้สนิท ทำให้มีโอกาสที่นมจะเสียได้ และอาจเป็นอันตรายได้เวลาที่ นักเรียนตัวเล็กๆมาเปิดถัง เพราะมันใหญ่มากเกรงว่าจะทับใส่ นร.ได้
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         -อยากให้มีถังแช่ที่มีขนาดพอดี กับการใส่นม และน้ำแข็ง ไม่ต้องใหญ่มาก แต่มีหลายจุด ให้เพียงพอกับปริมาณนมที่ได้รับ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวทัชชภร เสทะสิงห์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................