รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป.ตรัง เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) เกาะลิบง
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ เนื่องจากต้องแจ้งจำนวนก่อนวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ ซึ่งจำนวนนักเรียนยังไม่นิ่ง
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้ดื่มนมที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         ขั้นตอนการขนส่ง ลังนมนมเปียกเนื่องจากบางครั้งโดนฝนและโดนน้ำทะเล ทำให้กล่องนมบางส่วนขึ้นรา ทำให้นมเสียก่อนที่นักเรียนจะได้ดื่ม
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ขั้นตอนการขนส่งนมควรมีการขนส่งที่ถูกต้อง ปกปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้นมโดนนำ้ ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการจัดเก็บนม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวอุษา ชำนาญกิจ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................