รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป.ตรัง เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) เขาวิเศษ
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโตนทุกคน ได้รับอาหารเสริม(นม) ทุกวัน ซึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมรณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถแก้ปัญหาภาวทุพโภชนาการ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         การจัดส่งนม ผู้จัดส่งจะมาส่งนมในช่วงเวลาเกือบเที่ยงวันทำให้นักเรียนได้ดื่มนมในช่วงบ่าย ซึงความต้องการของโรงเรียน ต้องการให้มาส่งก่อน 9.00 น. นักเรียนจะได้ดื่มนมในช่วงเช้าเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ได้ต่อรองกับผู้ส่งนมแล้ว ไม่สามารถแก้ได้เพราะการส่งนมของผู้จัดส่งต้องเป็นไปตามลำดับ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางจุรีย์ ช่วยชาติ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................