รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลเทพราช
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ทุกคน
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         นักเรียนบางคนยังไม่อยากดื่มนมตอน 14.30 น. ที่ทางโรงเรียนจัดเวลาให้ดื่มและจะนำกลับไปบ้าน ซึ่งนมถุงจะต้องแช่เย็นตลอดเวลา เมื่อนักเรียนนำกลับไปและยังไม่ได้ดื่มทันที นมอาจจะเสีย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ถ้านักเรียนได้รับเป็นนมกล่องจะสามารถนำกลับไปดื่มที่บ้านได้ โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ผู้ส่งควรส่งสัปดาห์ละครั้ง เพราะสะดวกในการเก็บรักษา ถ้าส่งครั้งละมากๆการเก็บรักษาของทางโรงเรียนอาจจะมีหนูหรือแมลงกัดเจาะได้


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสุรีย์ สำอางเอม)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................