รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) หนองตีนนก
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ มีนักเรียนจำนวน 114 คน ได้รับงบประมาณเพียง 103 คนเท่านั้น
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนจำนวน 114 คน ได้ดื่มนมทุกคน
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         1.จำนวนนักเรียนและการจัดสรรนมไม่ตรงกัน โดย ปีการศึกษา 62 จากข้อมูล 10 มิ.ย. 2562 มีนักเรียนจำนวน 114 คน ได้รับจัดสรรนม 103 คน 2. ได้รับจัดสรร นมวันที่ 24 พ.ค.62 (หลังวันเปิดภาคเรียน 16 พ.ค. 62)
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดสรรนม ควรสื่อสารกับโรงเรียนให้เข้าใจตรงกัน และเบิกจ่ายงบจัดสรรให้ตรงตามจำนวนของนักเรียนจริงตามปีการศึกษา


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวพรทิพย์ ชำนาญรบ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................